2015-09-01

Dane Teleadresowe

Regon: 292346746
NIP: 959-14-57-717
WWW: wup.kielce.pl
Adres e-mail: wup@wup.kielce.pl
Adres skrytki ePUAP /WUPKielce/SkrytkaESP , /WUPKielce/skrytka
Telefax: 041-36-41-666
Telefon: 041-36-41-600
Adres: ul. W. Witosa 86, 25-561 Kielce
Nazwa: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30


Adres głównej skrzynki poczty elektronicznej e-mail Urzędu :
wup@wup.kielce.pl

Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu oraz numery telefonów (plik pdf)


Informacja dotycząca poczty elektronicznej:
Wojewódzki Urząd Pracy nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, cyt. "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."
Oznacza to, że treść korespondencji kierowanej do WUP (treść zapytań e-mailowych) winna zawierać co najmniej:
- imię i nazwisko wnoszącego,
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i numer domu),
- przedmiot sprawy, której dotyczy.

Załączniki

  Spis telefonów BIP...6.2018 r..pdf 145,51 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się