2017-12-06

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dla osób ubiegających się o zatrudnienie w WUP

 KLAUZULA  INFORMACYJNA z art. 13 RODO
(RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)
- dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach w ramach ogłoszonego naboru na podstawie ustawy z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych -

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (WUP)
z siedzibą: ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
adres e-mail: wup@wup.kielce.pl
tel. (41) 36–41–600
fax: (41) 36–41–666
 
jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
 
2. W WUP został wyznaczony Inspektor ochrony danych (IOD),  z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: iod@wup.kielce.pl lub kierując korespondencję na adres administratora wskazany w  pkt 1 powyżej. 

Szczegółowe dane kontaktowe Inspektora ochrony danych są dostępne na:
  1. stronie internetowej WUP - www.wup.kielce.pl w zakładce Ochrona danych osobowych,
  2. Biuletynie Informacji Publicznej - wupkielce.bip.gov.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.
Z IOD może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.
 
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez WUP:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze oraz przechowywanie dokumentacji zgodnie 
z okresem wynikającym z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który WUP zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 
1) art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a określonego w ustawie z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawie z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawie z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 
2) i art. 6 ust. 1 lit a RODO – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane przez ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan nam przekaże dobrowolnie.  
 
4. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: osoby zapoznające się z informacjami udostępnionymi na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej, osoby reprezentujące podmioty wykonujące czynności kontrolne na podstawie przepisów prawa, operator pocztowy, firma obsługująca system informatyczny służący do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, podmiot uprawniony do niszczenia (brakowania) dokumentacji na podstawie uzyskanej zgody archiwum państwowego po upływie okresu przechowywania tej dokumentacji.
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który WUP zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. sprostowania Pani/Pana danych osobowych, czego nie można interpretować jako możliwość uzupełnienia dokumentacji złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze po upływie terminu do jej składania,
  3. do usunięcia danych osobowych dla których podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda
  4. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przysługuje Pani/Panu Prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
7. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym w szczególności z ww. przepisów prawa. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się