2015-09-02

Majątek urzędu

Majątek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
(wartość bilansowa na dzień 31.12.2017 r.) 

 

L.p. Gr. śr. trwałych    
1. 1 1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2 257 621,47
2. 0 2. Grunty 570 580,00
3. 4 3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 515 628,07
4. 6 4. Urządzenia techniczne 23 079,98
5. 7 5. Środki transportu 0,00
6. 8 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane 1 087,83
7.   7. Wartości niematerialne i prawne 38 446,91
    Ogółem wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
(wartość bilansowa)
3 406 444,26