2015-09-02

Majątek urzędu

Majątek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
(wartość bilansowa na dzień 31.12.2016 r.) 

 

L.p. Gr. śr. trwałych    
1. 1 1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 1 780 192,10
2. 0 2. Grunty 196 897,00
3. 4 3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 323 638,29
4. 6 4. Urządzenia techniczne 27 761,87
5. 7 5. Środki transportu 0,00
6. 8 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane 1 740,53
7.   7. Wartości niematerialne i prawne 51 556,68
    Ogółem wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
(wartość bilansowa)
2 381 786,47