2017-12-06

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje osoby uczestniczące w naborze, że:
 1. administratorem danych osobowych podanych w związku z udziałem w prowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze stanowisko urzędnicze jest Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, z siedzibą: 25-561 Kielce, ul. Witosa 86 (WUP),
 2. dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze stanowisko urzędnicze w WUP zgodnie  z ustawą o pracownikach samorządowych i Kodeksem pracy oraz w celach archiwalnych przez okres wynikający z obowiązującego w WUP Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt zatwierdzonego przez Archiwum Państwowe w Kielcach,
 3. przewidywani odbiorcy danych znani na chwilę zbierania danych: podmioty kontrolujące zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w WUP, osoby zapoznające się z informacją o wynikach naboru, sporządzoną zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 4. uczestniczący w niniejszym naborze prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawienia,
 5. WUP pozyskuje w procesie naboru dane osobowe kandydata do zatrudnienia na podstawie:
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • art. 221 § 1 i 3 oraz § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się