2017-12-06

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje osoby uczestniczące w naborze, że:
 1. administratorem danych osobowych podanych w związku z udziałem w prowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze stanowisko urzędnicze jest Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, z siedzibą: 25-561 Kielce, ul. Witosa 86 (WUP),
 2. dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze stanowisko urzędnicze w WUP zgodnie  z ustawą o pracownikach samorządowych i Kodeksem pracy oraz w celach archiwalnych przez okres wynikający z obowiązującego w WUP Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt zatwierdzonego przez Archiwum Państwowe w Kielcach,
 3. przewidywani odbiorcy danych znani na chwilę zbierania danych: podmioty kontrolujące zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w WUP, osoby zapoznające się z informacją o wynikach naboru, sporządzoną zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 4. uczestniczący w niniejszym naborze prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawienia,
 5. WUP pozyskuje w procesie naboru dane osobowe kandydata do zatrudnienia na podstawie:
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • art. 221 § 1 i 3 oraz § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.