2015-09-02

Uchwały Zarządu w przedmiocie upoważnień dla Dyrektora WUP

W załącznikach znajdą Państwo :

 

Uchwała nr 92/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach do podpisania z Instytucją Zarządzającą Porozumień o powierzenie realizacji w województwie Osi Priorytetowej VI „Pomoc Techniczna” i Działań ujętych w Priorytecie Inwestycyjnym 8II Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz realizacji wynikających z nich zadań, jak również możliwości udzielania przez Dyrektora WUP dalszych upoważnień Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

 

Uchwała nr 2846/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Piecykowi pełnomocnictwa do kierowania Wojewódzkim Urzędem Pracy, będącym wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną samorządu województwa

 

Uchwała nr 2848/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 479/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach do podpisywania z Instytucją Pośredniczącą Porozumień w sprawie dofinansowania Działań 6.1, 6.2 oraz 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizacji wynikających z nich zadań, jak również możliwości udzielenia przez Dyrektora WUP dalszych upoważnień Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

 

Uchwała nr 439/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach do realizacji postanowień wynikających z umów zawieranych z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 109 ust. 7a o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Załączniki

  uchwala_nr_92_2014.pdf 137,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwala_nr_2848_2014.pdf 108,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwala_nr_2846_2014.pdf 96,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr 439-15.pdf 548,46 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się