2015-09-02

Upoważnienia Marszałka

W załącznikach znajdą Państwo:

Pełnomocnictwo znak: DOA-I.087.1.2017 z dnia 9 Lutego 2017r. do wykonywania zadań związnych z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowiczych

 

Upoważnienie znak: DOA-I.087.14.2015 z dnia 02 Lutego 2015r. do wykonywania zadań związanych z ustawą z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy będących w kompetencji marszałków województw

 

Upoważnienie znak: DOA-I.087.10.2014 z dnia 02 Lipca 2014r. do wydawania decyzji, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

 

Upoważnienie znak: DOA-087.9.2014 z dnia 02 Lipca 2014r. do wykonywania w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego czynności i zadań należących do kompetencji marszałka województwa, okreslonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Upoważnienie znak: DOA-087.8.2014 z dnia 02 Lipca 2014r. do realizacji w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych marszałkom województw, określonych w ustawie o służbie zastępczej


 


 

Załączniki

  Upoważnienie znak ...87_8_2014.pdf 151,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Upoważnienie znak ...87_9_2014.pdf 208,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Upoważnienie znak ...7_10_2014.pdf 154,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Upoważnienie znak ...7_14_2015.pdf 465,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pełnomocnictwo DO...o 2017 r..pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się