2015-09-02

Zadania i kompetencje

Na mocy art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), Wojewódzki Urząd Pracy, będący jednostką organizacyjną samorządu województwa, realizuje zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy wynikające z art. 8 ust. 1 przedmiotowej ustawy.