2015-09-03

Skargi i wnioski

Zasady organizacji przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków oraz listów obywateli

 

Wszystkie skargi, wnioski złożone na piśmie oraz wnoszone ustnie do protokółu podlegają zarejestrowaniu w głównym rejestrze skarg, wniosków i listów, prowadzonym przez wyznaczonego pracownika Wydziału Zarządzania i Rozwoju Kadr.

W przypadku gdy skarga, wniosek, list wpływa wprost do Wydziału lub równorzędnej komórki organizacyjnej Urzędu, podlega ona przekazaniu do rejestracji w głównym rejestrze.

W sprawie skarg i wniosków przyjmują:
1) Dyrektor WUP i Wicedyrektorzy WUP - w terminach uzgodnionych i podanych do wiadomości zainteresowanym,
2) Kierownicy Wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych, codziennie w godzinach pracy Urzędu,
3) wyznaczony pracownik Wydziału Zarządzania i Rozwoju Kadr codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Po zarejestrowaniu skargi, wniosku, listu i wstępnym rozpoznaniu sprawy, kieruje się je do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu albo udziela informacji o sposobie załatwienia sprawy lub właściwym organie.

Załatwianie skarg , wniosków i listów należy do właściwych merytorycznie Wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu. W przypadku, gdy sprawa dotyczy właściwości kilku Wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych, Dyrektor WUP wyznacza koordynatora, który odpowiada za terminowe załatwienie sprawy.

Kopię udzielonej odpowiedzi na skargę, wniosek i list przez merytoryczny Wydział lub równorzędną komórkę organizacyjną, przekazuje się do Wydziału Zarządzania i Rozwoju Kadr w dniu, w którym upływa termin załatwienia sprawy.

W Wydziale Zarządzania i Rozwoju Kadr przy głównym rejestrze gromadzone są kopie skarg, wniosków, listów i dokumenty ostatecznego załatwienia sprawy.

Kierownik Wydziału i równorzędnej komórki organizacyjnej w zakresie swego działania nadzoruje, kontroluje przyjmowanie i załatwianie skarg, wniosków, listów.

Pracownik Wydziału Zarządzania i Rozwoju Kadr sporządza roczne sprawozdania ze sposobu załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli, o ile w danym roku wpłyną skargi. Dokonuje także analiz i sporządza informacje o problematyce i sposobie załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli.