2015-09-03

Skargi i wnioski

Zasady organizacji przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków oraz listów obywateli (Dział VIII kpa)
 
Wszystkie skargi, wnioski złożone na piśmie oraz wnoszone ustnie do protokółu podlegają zarejestrowaniu w głównym rejestrze skarg, wniosków i listów, prowadzonym przez wyznaczonego pracownika Zespołu ds. Organizacji i Nadzoru w Wydziale Zarządzania i Rozwoju Kadr.
 
W przypadku gdy skarga, wniosek, list wpływa wprost do Wydziału lub równorzędnej komórki organizacyjnej Urzędu, podlega ona przekazaniu do rejestracji w głównym rejestrze.
 
W sprawie skarg i wniosków przyjmują:
  1. Dyrektor WUP i Wicedyrektorzy WUP - w terminach uzgodnionych i podanych do wiadomości zainteresowanym;
  2. Kierownicy Wydziałów, Zastępcy Kierowników Wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych - w dni robocze w godzinach 8.00-15.00;
  3. wyznaczony pracownik Zespołu ds. Organizacji i Nadzoru w Wydziale Zarządzania i Rozwoju Kadr - w dni robocze w godzinach 8.00-15.00;
Po zarejestrowaniu skargi, wniosku, listu i wstępnym rozpoznaniu sprawy, kieruje się je do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu albo udziela informacji o sposobie załatwienia sprawy lub właściwym organie.
 
Załatwianie skarg, wniosków i listów należy do właściwych merytorycznie Wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu. W przypadku, gdy sprawa dotyczy właściwości kilku Wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych, Dyrektor WUP wyznacza koordynatora, który odpowiada za terminowe załatwienie sprawy.
 
Kopię udzielonej odpowiedzi na skargę, wniosek i list przez merytoryczny Wydział lub równorzędną komórkę organizacyjną, przekazuje się do Zespołu ds. Organizacji i Nadzoru w Wydziale Zarządzania i Rozwoju Kadr w dniu, w którym upływa termin załatwienia sprawy.
 
W Wydziale Zarządzania i Rozwoju Kadr przy głównym rejestrze gromadzone są kopie skarg, wniosków, listów i dokumenty ostatecznego załatwienia sprawy.
 
Kierownik Wydziału i równorzędnej komórki organizacyjnej w zakresie swego działania nadzoruje, kontroluje przyjmowanie i załatwianie skarg, wniosków, listów.
 
Pracownik Wydziału Zarządzania i Rozwoju Kadr sporządza roczne sprawozdania ze sposobu załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli, o ile w danym roku wpłyną skargi. Dokonuje także analiz i sporządza informacje o problematyce i sposobie załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się